පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ වැඩමුළු සදහා අර්ධකාලීනව සම්පත් දායකයෙකු ලෙස සහභාගී වීමට අවස්ථාවක්.ඔබ විසින් සකස් කරන ලද අයදුම්පතක් media@slilg.lk වෙත යොමුකරන්න. විමසීම් 011-2580307 හෝ 011-2586259