පර්යේෂණ ක්‍රමවේද පිළිබඳ සහතිකපත් පාඨමාලාව සඳහා මේ දිනවල අයදුම්පත් කැඳවේ. මේ සඳහා උනන්දුවක් දක්වන ඔබ විසින් සකසන ලද අයදුම්පතක් මස 27වන දිනට පෙර research@slilg.gov.lk යන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට හෝ ලිපිකවරයේ වම් පස ඉහළ කෙලවරේ පාඨමාලාවේ නම සඳහන් කර නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ පර්යේෂණ, පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය, අංක 17, මළලසේකර මාවත, කොළඹ 07 යන ලිපිනයට තැපැල් මගින් යොමුකරන්න