ඔබත් ඉංජිනේරු තාක්ෂණ අංශයේ ප්‍රවීණයෙක් නම් අප ආයතනනයේ වැඩමුළු සදහා දේශකයෙකු ලෙස සහභාගි වීමට අනගි අවස්ථාවක්.අදම ඔබේ අයදුම්පත engineering@slilg.gov.lk වෙත යොමු කරන්න.වැඩි විස්තර සදහා 0771919672 හෝ 0718564856 අමතන්න