වඩා ඵලදායී මහජන සේවයක් උදෙසා දකුණු පළාතේ මහ නගර සභා, නගර සභා හා ප්‍රාදේශීය සභාවන්හී සේවය කරන මහජන නියෝජිතයන් සඳහා පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය මෙහෙයවනු ලැබූ වැඩසටන