පළාත් පාලනය පිළබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය සංවිධානය කළ විශේෂ පුහුණු වැඩසටහනක් අභ්‍යන්තර ස්වදේශ කටයුතු හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණ. එයට සහභාගී වූ මහජන නියෝජිතයන්ගෙන් කොටසක් මෙහි දැක්වේ.