පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනීය කාර්ය මණ්ඩලය නව වසරේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පෙර  පන්සිල් සමාදන් වී ධර්ම දේශනයට සවන්දීම සඳහා සහභාගී වූ අවස්ථාව