කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ මහාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාර මහතා පවත්වන ලද දේශනය සඳහා පළාත් පාලන ආයතනයේ කාර්යමණ්ඩලය සහභාගී වූ අවස්ථාව