පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක ඊ.එම්.ඩී.බී ඒකනායක මහතා කාර්යමණ්ඩලය වෙත නව අවුරුදු සුභ පැතුම් එක්කළ අවස්ථාව