පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනීය කාර්යමණ්ඩලය වෙත නව වසරේදී තිළිණ ප්‍රධානය කර සුභපැතුම් හුවමාරු කරගත් අවස්ථාව