පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ කාර්යමණ්ඩලය 2020 නව වසරේ රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පෙර ජාතික ධජය, බෞද්ධ ධජය හා පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනීය ධජය ඔසවා ජාතික ගීය හා පළාත් පාලන ගීතය ගායනා කර රාජ්‍ය සේවා ප්‍රතිඥාව ලබාදුන් අවස්ථාව.